News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Dlahandlu.pl

Lidl Polska w swoim internetowym asortymencie prezentuje atrakcyjną ofertę rowerów elektrycznych, które wyróżniają się wysoką jakością i przystępną ceną.

In its online assortment, Lidl Polska presents an attractive offer of electric bicycles that are distinguished by high quality and affordable prices.

Lidl Polska internetiniame asortimente pristato patrauklų elektrinių dviračių pasiūlymą, išsiskiriantį aukšta kokybe ir prieinamomis kainomis.

Hollywood Hair wprowadza na rynek aplikację, dzięki której można m.in. wirtualnie przedłużyć włosy i zobaczyć efekt z każdej strony w aplikacji. Narzędzie opracowano przy zastosowaniu sztucznej inteligencji (AL) oraz technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). W lipcu br. sieć uruchomi swój pierwszy salon w Londynie.

„Hollywood Hair“ paleidžia programą, kuri, be kita ko, leidžia: Praktiškai prailginkite plaukus ir pamatysite efektą iš visų pusių. Priemonė buvo sukurta naudojant dirbtinio intelekto (AL) ir papildytos realybės (AR) technologijas. Šių metų liepos mėn tinklas pradės savo pirmąjį saloną Londone.

Hollywood Hair launches an application that allows you to, among others: Virtually extend your hair and see the effect from every side in the application. The tool was developed using artificial intelligence (AL) and augmented reality (AR) technology. In July this year the chain will launch its first showroom in London.

Co zatem należy zrobić, aby nasze produkty miały wyższą wartość w oczach sprzedawców detalicznych i były chętniej wybierane od produktów konkurencji?

So what should we do to make our products have a higher value in the eyes of retailers and be more willingly chosen than competitors' products?

Taigi, ką turėtume daryti, kad mūsų produktai turėtų didesnę vertę mažmenininkų akyse ir būtų labiau pasirinkti nei konkurentų produktai?

Według raportu firmy Newmark Polska „Rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce, 1 kw. 2024 r.” wolumen transakcji najmu zawartych na rynku magazynowo-przemysłowym w Polsce nie przekroczył 1 mln mkw. Na koniec marca w budowie pozostawało ponad 2,3 mln mkw., a dostępność powierzchni w istniejących magazynach wzrosła po raz kolejny. Według prognoz ożywienie aktywności zarówno deweloperów, jak i najemców mogłyby jednak przynieść wyczekiwane od dłuższego czasu obniżki stóp procentowych.

According to the report by Newmark Polska "Warehouse and industrial market in Poland, Q1 2024" the volume of lease transactions concluded on the warehouse and industrial market in Poland did not exceed 1 million sq m. At the end of March, over 2.3 million sq m was under construction, and the availability of space in existing warehouses increased once again. According to forecasts, however, a revival in the activity of both developers and tenants could result from long-awaited interest rate cuts.

Remiantis Newmark Polska ataskaita „Sandėlių ir pramonės rinka Lenkijoje, 2024 m. I ketvirtis“ Lenkijos sandėlių ir pramonės rinkoje sudarytų nuomos sandorių apimtis neviršijo 1 mln. kv.m. Kovo pabaigoje buvo statoma per 2,3 mln. kv. m, o esamuose sandėliuose vėl išaugo vietos. Tačiau, remiantis prognozėmis, tiek plėtotojų, tiek nuomininkų aktyvumas gali pagyvėti dėl ilgai lauktų palūkanų mažinimo.

Peakside Capital Advisors kontynuuje rozwój struktur wewnętrznych w Polsce. Do zespołu dołączył Jakub Budych, który objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Będzie odpowiadał za ekspansję firmy w Polsce.

Peakside Capital Advisors continues to develop internal structures in Poland. Jakub Budych joined the team as development director. He will be responsible for the company's expansion in Poland.

Peakside Capital Advisors toliau plėtoja vidaus struktūras Lenkijoje. Jakub Budych prisijungė prie komandos kaip plėtros direktoriaus. Jis bus atsakingas už įmonės plėtrą Lenkijoje.

Mastercard, PayEye i Empik ruszają z pilotażowym programem płatności opartych o fuzję biometrii tęczówki oka i twarzy.

Mastercard, PayEye and Empik are launching a pilot program of payments based on the fusion of iris and facial biometrics.

„Mastercard“, „PayEye“ ir „Empik“ pradeda bandomąją mokėjimų programą, pagrįstą rainelės ir veido biometrinių duomenų suliejimu.

Ponad połowa Polaków zauważa, że polskie rzeki są zanieczyszczone, nieco mniej dostrzega ten problem w lasach, nieużytkach i na ulicach. Jako największe śmieciowe bolączki na łonie natury wymieniają plastikowe butelki, worki i torby plastikowe oraz opakowania po napojach alkoholowych. Mimo tego, na pytanie, jakie działania podejmują w związku z tym, co trzecia osoba odpowiada, że nic nie robi.

More than half of Poles notice that Polish rivers are polluted, slightly less notice this problem in forests, wastelands and streets. They mention plastic bottles, plastic bags, and alcoholic beverage packaging as the biggest waste problems in nature. Despite this, when asked what actions they take in response to this, every third person answers that they do nothing.