News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Day: June 12, 2024

Budżet na WPR większy o 50%? Wywiad z komisarzem Wojciechowskim
Farmer.pl Polski

Budżet na WPR większy o 50%? Wywiad z komisarzem Wojciechowskim

Jak będzie wyglądał budżet Wspólnej Polityki Rolnej na najbliższe lata? Komisarz Wojciechowski sugeruje, że aby umożliwić dalszy rozwój rolnictwa, nakłady powinny znacząco wzrosnąć. Według jego opinii przynajmniej o 50%.

Read More
Budżet na WPR większy o 50%? Wywiad z komisarzem Wojciechowskim
English Farmer.pl

CAP budget increased by 50%? Interview with Commissioner Wojciechowski

What will the budget of the Common Agricultural Policy look like in the coming years? Commissioner Wojciechowski suggests that to enable further development of agriculture, expenditure should increase significantly. According to him, at least 50%.

Read More
Budżet na WPR większy o 50%? Wywiad z komisarzem Wojciechowskim
Farmer.pl Lietuvių

BŽŪP biudžetas padidintas 50 %? Pokalbis su Komisijos nariu Wojciechowskiu

Kaip atrodys Bendrosios žemės ūkio politikos biudžetas ateinančiais metais? Komisijos narys Wojciechowskis siūlo, kad, siekiant toliau plėtoti žemės ūkį, išlaidos turėtų gerokai padidėti. Jo teigimu, mažiausiai 50 proc.

Read More
Martwe ryby w Odrze. We Frankfurcie nad Odrą wydano najwyższy stopień ostrzeżenia
Farmer.pl Polski

Martwe ryby w Odrze. We Frankfurcie nad Odrą wydano najwyższy stopień ostrzeżenia

U naszego zachodniego sąsiada z każdym dniem przybywa zgłoszeń dotyczących śniętych ryb. Szczególnie wiele alarmujących doniesień pochodzi z rejonu Winterhafen na wysokości Słubic.

Read More
Martwe ryby w Odrze. We Frankfurcie nad Odrą wydano najwyższy stopień ostrzeżenia
English Farmer.pl

Dead fish in the Oder. The highest level of warning was issued in Frankfurt (Oder).

In our western neighbor, reports of dead fish are increasing every day. Many alarming reports come from the Winterhafen area near Słubice.

Read More
Martwe ryby w Odrze. We Frankfurcie nad Odrą wydano najwyższy stopień ostrzeżenia
Farmer.pl Lietuvių

Negyvos žuvys Oderyje. Aukščiausio lygio įspėjimas paskelbtas Frankfurte (Oderyje).

Mūsų vakarinėje kaimynėje pranešimų apie negyvas žuvis daugėja kasdien. Daug nerimą keliančių pranešimų gaunama iš Vinterhafeno srities netoli Slubicės.

Read More
Ważna zmiana w Czystym Powietrzu nie tylko dotyczy zakupu pomp ciepła
Farmer.pl Polski

Ważna zmiana w Czystym Powietrzu nie tylko dotyczy zakupu pomp ciepła

NFOŚiGW przypomina, że od 14 czerwca br. producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. Od tego dnia na liście zielonych urządzeń i materiałów, tzw. liście ZUM, będą dostępne tylko pompy ciepła posiadające raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA lub posiadające jeden z europejskich znaków jakości: EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. Uszczelnienie listy ZUM obejmie też kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet drzewny, ale w tych przypadkach nie będą wymagane nowe dokumenty.

Read More
Ważna zmiana w Czystym Powietrzu nie tylko dotyczy zakupu pomp ciepła
English Farmer.pl

An important change in Clean Air does not only concern the purchase of heat pumps

The National Fund for Environmental Protection and Water Management reminds that from June 14 this year. manufacturers, distributors and importers of heat pumps are subject to new rules in the "Clean Air" program. From that day on, the list of green devices and materials, the so-called ZUM list, only heat pumps with a test report from independent accredited laboratories in the EU or EFTA or with one of the European quality marks: EHPA Q, HP KEYMARK or EUROVENT will be available. The tightening of the UTI list will also cover wood gasification boilers and wood pellet boilers, but in these cases no new documents will be required.

Read More
Ważna zmiana w Czystym Powietrzu nie tylko dotyczy zakupu pomp ciepła
Farmer.pl Lietuvių

Svarbus „Švaraus oro“ pokytis susijęs ne tik su šilumos siurblių pirkimu

Nacionalinis aplinkos apsaugos ir vandentvarkos fondas primena, kad nuo šių metų birželio 14 d. šilumos siurblių gamintojams, platintojams ir importuotojams galioja naujos „Švaraus oro“ programos taisyklės. Nuo tos dienos žaliųjų prietaisų ir medžiagų sąrašas, vadinamasis ZUM sąraše, bus galima įsigyti tik šilumos siurblius su bandymų ataskaita iš nepriklausomų akredituotų ES arba ELPA laboratorijų arba su vienu iš Europos kokybės ženklų: EHPA Q, HP KEYMARK arba EUROVENT. Griežtinamas UTI sąrašas apims ir medienos dujofikavimo katilus bei medienos granulių katilus, tačiau šiais atvejais naujų dokumentų nereikės.

Read More
Złodzieje u dilera maszyn rolniczych. Ukradli opony i koła za 50 tys. euro
Farmer.pl Polski

Złodzieje u dilera maszyn rolniczych. Ukradli opony i koła za 50 tys. euro

Włamywacze dostali się na teren firmy handlującej sprzętem rolniczym w  Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Ukradli opony i kompletne koła do ciągników.

Read More
Złodzieje u dilera maszyn rolniczych. Ukradli opony i koła za 50 tys. euro
English Farmer.pl

Thieves at an agricultural machinery dealer. They stole tires and wheels worth PLN 50,000. euro

Burglars got into the premises of a company selling agricultural equipment in Mecklenburg-Vorpommern. They stole tires and complete wheels for tractors.

Read More
Złodzieje u dilera maszyn rolniczych. Ukradli opony i koła za 50 tys. euro
Farmer.pl Lietuvių

Vagys pas žemės ūkio technikos prekiautoją. Jie pavogė padangas ir ratus už 50 000 PLN. eurų

Į Meklenburgo-Pomeranijos žemės ūkio technika prekiaujančios įmonės patalpas įsilaužėliai pateko. Jie pavogė padangas ir sukomplektuotus ratus traktoriams.

Read More
Jak sprawdzić, czy twój dom jest gotowy na ogrzewanie pompą ciepła?
Farmer.pl Polski

Jak sprawdzić, czy twój dom jest gotowy na ogrzewanie pompą ciepła?

Trzeba pamiętać, że im lepiej nasz dom jest przygotowany na pompę ciepła, tym większy jest potencjał korzyści, które dzięki niej można osiągnąć. Jak sprawdzić, czy nasz dom jest gotowy na efektywne wykorzystanie pompy ciepła? Jeśli jest on właśnie budowany, technologia ta wydaje się rozwiązaniem wręcz idealnym. Z zasady nowe budynki są bowiem znacznie lepiej przygotowane do współpracy z pompą ciepła od tych starszych domów.

Read More
Jak sprawdzić, czy twój dom jest gotowy na ogrzewanie pompą ciepła?
English Farmer.pl

How to check if your house is ready for heat pump heating?

It is important to remember that the better our house is prepared for a heat pump, the greater the potential benefits that can be achieved thanks to it. How to check whether our house is ready for the effective use of a heat pump? If it is being built, this technology seems to be an ideal solution. As a rule, new buildings are much better prepared to work with a heat pump than older houses.

Read More
Jak sprawdzić, czy twój dom jest gotowy na ogrzewanie pompą ciepła?
Farmer.pl Lietuvių

Kaip patikrinti, ar jūsų namas paruoštas šildymui šilumos siurbliu?

Svarbu atsiminti, kad kuo geriau mūsų namas paruoštas šilumos siurbliui, tuo didesnė galima nauda, kurią jo dėka galima pasiekti. Kaip patikrinti, ar mūsų namas paruoštas efektyviam šilumos siurblio naudojimui? Jei jis statomas, ši technologija atrodo idealus sprendimas. Paprastai nauji pastatai yra daug geriau paruošti darbui su šilumos siurbliu nei senesni namai.

Read More
Inspekcja Jakości zatrzymała transporty ciastek i soków z Ukrainy
Farmer.pl Polski

Inspekcja Jakości zatrzymała transporty ciastek i soków z Ukrainy

W ciastkach nie zgadzał się skład, w jeżynach wykryto robaki, a soki nie miały daty przydatności. IJHARS zakazała wprowadzenia do obrotu ukraińskich produktów.

Read More
Inspekcja Jakości zatrzymała transporty ciastek i soków z Ukrainy
English Farmer.pl

The Quality Inspection stopped transports of cookies and juices from Ukraine

The ingredients of the cookies were incorrect, worms were found in the blackberries, and the juices did not have an expiration date. IJHARS banned the marketing of Ukrainian products.

Read More
Inspekcja Jakości zatrzymała transporty ciastek i soków z Ukrainy
Farmer.pl Lietuvių

Kokybės inspekcija sustabdė sausainių ir sulčių gabenimą iš Ukrainos

Sausainių sudėtis netinkama, gervuogėse rasta kirmėlių, sultys neturėjo galiojimo termino. IJHARS uždraudė prekiauti Ukrainos produktais.

Read More
Ciągnik z beczką przekoziołkował ze stromego pola. Rolnik ciężko ranny
Farmer.pl Polski

Ciągnik z beczką przekoziołkował ze stromego pola. Rolnik ciężko ranny

Traktor z beczką runął z 200-metrowego wzniesienia i przekoziołkował. Kierowca wypadł z pojazdu.

Read More
Ciągnik z beczką przekoziołkował ze stromego pola. Rolnik ciężko ranny
English Farmer.pl

A tractor with a barrel rolled over a steep field. The farmer was seriously injured

A tractor with a barrel fell down a 200-meter hill and rolled over. The driver fell out of the vehicle.

Read More